Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.


Producentverifiering är en obligatorisk del av anslutningsprocessen som behövs för att Inera ska kunna säkerställa att producenten uppfyller de funktionella och icke-funktionella krav som ställs upp av RIV TA och domänspecifika regelverk.

Mer information om RIV TA finner du här.

För att kunna genomföra en producentverifiering behövs:

 • Verksamhetskunskap, för att kunna lägga upp ny testdata i källsystemet samt bedöma testresultat
 • Systemspecialist, tekniker som känner till testmiljö, konfiguration, m.m.
 • Kunskap om testverktyget SoapUI för att kunna importera, konfigurera och köra testsviterna som ska användas för producentverifieringen
 • Kunskap om vilken testdata som behövs
 • Kunskap om aktuella tjänstekontraktFrågor, svar och tips

Hur mycket personal och tid behöver avsättas?

Rekommendation: 

Vid en producentverifiering med "normalt" antal avvikelser och tre tjänstekontrakt rekommenderas att inte planera för mindre än 3 veckors ledtid

Ta höjd för att fel kan hittas som leverantören måste rätta

Vilken typ av kompetens krävs?

 • Källsystemsexpertis
 • Kännedom om tjänstekontrakten
 • Erfarenhet av verktyget SoapUI och testutförande
 • IT-tekniker
 • Kunskap om teknisk referensarkitektur
 • Testledning

Krav på testmiljö?

Detta måste finnas och vara gjort:

 • Tillgång till testmiljö med de konfigurationer och versioner ni avser att gå i produktion med
 • Delar av verifieringen sker via Ineras SIT-miljö, se därför till att EI-funktionalitet pekar mot denna miljö
 • Anslutning till SIT ska vara genomförd
 • Testmiljön ska endast innehålla testdata och inte skarp data och får inte vara ansluten till någon produktionsmiljö

Vad kan man få för stöd av Inera under producentverifiering?

• Leveransansvarig från Inera stöttar genom hela anslutningsprocessen.
• Inera tillhandahåller testsviter och självdeklarationsunderlag.
• Inera tillhandahåller en nationell testmiljö (SIT) där delar av testerna ska genomföras av er
• Inera granskar era självdeklarationer samt ger testsupport i rimlig omfattning
• Inera erbjuder även support kring:
- Testmiljö
- Testförfarande/utförande
- TK-testsviter
- Självdeklarationer
- Felsökning vid anslutning eller testning
- Problem som rör referensapplikationerna Journalen och NPÖ

Tips

Börja fylla i självdeklarationerna på ett tidigt stadium, eftersom de kan ta tid att processa och få färdiga.

Erfarenheter från tidigare genomförda arbeten visar att sådant som kan inträffa och därmed förlänga testfasen exempelvis är:

 • Väntetid för och regressionstest av rättningsleveranser
 • Ytterligare konfiguration i testmiljö som inte var inplanerad, t.ex. brandväggsöppningar
 • Beställning av anslutning till testmiljö behöver korrigeras/kompletteras
 • Komplettering av testdata krävs

Hur kan jag förbereda mig?

 • Säkerställ tillgång till testmiljö med de konfigurationer och versioner som ni avser att gå i produktion med
 • Säkra resurser och planera deras aktiviteter
 • Säkra kontaktperson hos systemleverantör
 • Delar av verifieringen sker via Ineras SIT-miljö. Tillse därför att
 • EI-funktionalitet pekar mot denna miljö
 • Kvalitetssäkra aktuella versioner av källsystemet och övriga berörda komponenter
 • Installera och konfigurera testverktyg
 • Hämta hem TK-testsviter och uppdatera konfigurationsfil
 • Läs igenom informationen om test och kvalitetssäkring på inera.se
 • Be att få testrapporter från systemleverantör på aktuella kontrakt

Hur vet jag om jag klarar mig själv eller inte?

Några faktorer som kan påverka valet:

 • Saknar resurser med angiven kompetens, till exempel om ni saknar testledare med kunskap inom SOAPUI
 • Tidspress