Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Validering är en bedömning av om en tjänst eller ett system lever upp till användarnas och intressenternas behov och fungerar på det sätt som de förväntar sig. En validering kan till exempel behöva göras när ändringar har gjorts i ett system, för att säkerställa att systemet fungerar som tidigare.

Ineras produktionsmiljöer innehåller känsliga personuppgifter och omfattas av flera olika lagar och förordningar som ska se till att patienters och medarbetares integritet inte hotas. För validering i produktionsmiljö av system som är anslutna till Nationella tjänsteplattformen finns därför en anvisning som måste följas.

Anvisningen utgår ifrån Ineras riktlinjer för kvalitetssäkring och informationssäkerhet och ska ge en gemensam målbild för alla aktörer. Anvisningen består av ett huvuddokument som beskriver vad som gäller vid validering i produktionsmiljö samt en bilaga med valideringspersoner.


View file
nameanvisning-for-validering-i-produktionsmiljo.pdf
height400
View file
namegodkanda-valideringspersoner-i-produktionsmiljo---bilaga-a.pdf
height400