För att kvalitetssäkra system som ansluter till Ineras infrastruktur har en generell testmodell tagits fram i samarbete mellan Inera, regioner och andra e-hälsoaktörer. Testmodellen innehåller gemensamma riktlinjer, arbetssätt och begrepp och ger kunderna förutsättningar att i så stor utsträckning som möjligt själva kunna verifiera att de uppfyller de krav som ställs avseende arkitektur, informationshantering och stabilitet.

Målsättningen med testmodellen är att skapa effektiv test och kvalitetssäkring för alla parter genom:

I de fall det är möjligt genomförs kvalitetssäkringen genom att kunden själv verifierar att det anslutande systemet uppfyller kraven som ställs avseende arkitektur, informationshantering och stabilitet. Inera tillhandahåller i dessa fall stöd i form av testsviter, mockar, testdata och testmiljöer samt instruktioner, dokumentation och support. För en del tjänster genomför istället Inera kvalitetssäkringen genom att certifiera det anslutande systemet, och det gäller framför allt i fall där kunden genom anslutning kan bereda sig åtkomst till patientuppgifter, eller där regelverket ställer krav på certifiering. Läs mer om certifiering och verifiering nedan.

Införande av testmodellen

För att kunna tillämpa testmodellen på en specifik tjänst behöver kompletterande underlag tas fram som beskriver de unika förutsättningarna och kraven för just den tjänsten. Under perioden 2017-2018 kommer testmodellen införas stegvis genom att tjänstespecifika teststrategier tas fram. Testmodellen kommer i första steget införas för Nationell patientöversikt och Journalen.

Testmodellens beståndsdelar

Testmodellen innehåller generella beskrivningar av hur system som ansluts till Nationella tjänsteplattformen ska kvalitetssäkras. Hur kvalitetssäkringen går till beror dels på vilken tjänst systemet ska anslutas till och dels vilken roll det ska ha i informationsutbytet.

Ett system kan anslutas till Nationella tjänsteplattformen som antingen tjänstekonsument eller tjänsteproducent, eller både och.

Tjänstekonsument och tjänsteproducent

I ett informationsutbyte via Nationella tjänsteplattformen har de deltagande parterna olika roller: de agerar tjänstekonsument och/eller tjänsteproducent

Tjänstekonsumenten är det system som initierar informationsutbytet genom att kontakta Nationella tjänsteplattformen med en begäran om att få något utfört. Tjänstekonsumenten är ofta en webbapplikation, exempelvis Nationell patientöversikt och Journalen, eller ett vårdinformationssystem.

Det eller de system som svarar på tjänstekonsumentens begäran genom att utföra den efterfrågade uppgiften kallas tjänsteproducenter.

Exempel: När vårdpersonal loggar in i Nationell patientöversikt för att få information om en viss patient agerar applikationen Nationell patientöversikt tjänstekonsument genom att skicka en begäran till Nationella tjänsteplattformen. De journalsystem som är anslutna till Nationell patientöversikt och som har information om den aktuella patienten agerar tjänsteproducenter när de svarar på begäran genom att tillgängliggöra den efterfrågade informationen.

Ett och samma informationssystem kan vara anslutet till Nationella tjänsteplattformen som både tjänstekonsument och tjänsteproducent, till exempel både för att kunna ta del av journalinformation från andra vårdgivare och för att kunna tillgängliggöra journalinformation från det egna journalsystemet för andra vårdgivare.