Verifiering av tjänsteproducent/tjänstekonsument


Vid verifiering överlåts delar av ansvaret till förvaltare/leverantörer av tjänstekonsumenter, tjänsteproducenter och externa system.

Innan en verifiering påbörjas rekommenderar Inera att kunden genomför egna förberedande tester för att validera mognaden av systemet. Syftet är att i ett tidigt skede upptäcka avvikelser och problem som behöver åtgärdas. Inera tillhandahåller stöd i form av testsviter. Testsviterna är automatiserade tester och utgör ett komplement till de manuella tester som kunden utför. Det finns en testsvit för varje tjänstekontrakt och de ingår i det releasepaket för tjänstedomänen som finns att hämta på rivta.se. Testsviterna exekveras i verktyget SoapUI. Läs gärna mer under Stödtjänster, Utbildning.

Resultaten av de förberedande testerna behöver inte rapporteras in till Inera.

En verifiering omfattar följande steg:

1. Tester

Testerna består av två delar:

 • Verifiering av tjänsteproducentens funktionalitet med hjälp av de testsviter som ingår i releasepaketet. Kunden kan välja att genomföra testerna själv eller avropa stödtjänster för att låta Inera göra det.

 • Validering av information med hjälp av referensapplikation i Ineras nationella testmiljö (SIT).

2. Dokumentation

Utifrån testresultaten fylls en självdeklaration i, antingen av kunden själv eller av Inera med stöd av kunden, inklusive eventuella avvikelser som upptäckts under testerna. Självdeklarationen finns med i releasepaketet.

När självdeklarationen är ifylld skickas den in till Inera för granskning.

3. Granskning

Självdeklarationen granskas och bedöms av Inera och leder till något av följande beslut:

 • Godkänd: Kund kan fortsätta med nästa steg i anslutningsprocessen. Om avvikelser har godkänts med förbehåll behöver kund genomföra rättningar till överenskommet datum och skicka in en uppdaterad självdeklaration. Se mer information under Frågor och svar.
 • Underkänd: Kund kommer överens om en ny tidplan tillsammans med Inera. Kund genomför rättningar och lämnar in en uppdaterad självdeklaration.

Förutsättningar för verifiering av tjänsteproducent

En producentverifiering är en kvalitetssäkring som behövs då en organisation vill ansluta sig till den nationella infrastrukturen för att dela med sig av data. I det här avsnittet kan du få mer information om vad som behövs för att utföra en verifiering av tjänsteproducent, i resurser och kompetens.


Hur kan jag förbereda mig?

 • Säkerställ tillgång till testmiljö med de konfigurationer och versioner som ni avser att gå i produktion med
 • Säkra resurser och planera deras aktiviteter
 • Säkra kontaktperson hos systemleverantör
 • Delar av verifieringen sker via Ineras SIT-miljö. Tillse därför att
 • EI-funktionalitet pekar mot denna miljö
 • Kvalitetssäkra aktuella versioner av källsystemet och övriga berörda komponenter
 • Installera och konfigurera testverktyg
 • Hämta hem TK-testsviter och uppdatera konfigurationsfil
 • Läs igenom informationen om test och kvalitetssäkring på inera.se
 • Be att få testrapporter från systemleverantör på aktuella kontrakt