Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

För att kvalitetssäkra system som ansluter till Ineras infrastruktur har en generell testmodell tagits fram i samarbete mellan Inera, regioner och andra e-hälsoaktörer. Testmodellen innehåller gemensamma riktlinjer, arbetssätt och begrepp och ger kunderna förutsättningar att i så stor utsträckning som möjligt själva kunna verifiera att de uppfyller de krav som ställs avseende arkitektur, informationshantering och stabilitet.

Målsättningen med testmodellen är att skapa effektiv test och kvalitetssäkring för alla parter genom:

...

I de fall det är möjligt genomförs kvalitetssäkringen genom att kunden själv verifierar att det anslutande systemet uppfyller kraven som ställs avseende arkitektur, informationshantering och stabilitet. Inera tillhandahåller i dessa fall stöd i form av testsviter, mockar, testdata och testmiljöer samt instruktioner, dokumentation och support. För en del tjänster genomför istället Inera kvalitetssäkringen genom att certifiera det anslutande systemet, och det gäller framför allt i fall där kunden genom anslutning kan bereda sig åtkomst till patientuppgifter, eller där regelverket ställer krav på certifiering. Läs mer om certifiering och verifiering nedan.

Införande av testmodellen

För att kunna tillämpa testmodellen på en specifik tjänst behöver kompletterande underlag tas fram som beskriver de unika förutsättningarna och kraven för just den tjänsten. Under perioden 2017-2018 kommer testmodellen införas stegvis genom att tjänstespecifika teststrategier tas fram. Testmodellen kommer i första steget införas för Nationell patientöversikt och Journalen.

Testmodellens beståndsdelar

Testmodellen innehåller generella beskrivningar av hur system som ansluts till Nationella tjänsteplattformen ska kvalitetssäkras. Hur kvalitetssäkringen går till beror dels på vilken tjänst systemet ska anslutas till och dels vilken roll det ska ha i informationsutbytet.

...

  • Kvalitetssäkring av tjänstekonsumenter görs antingen genom verifiering eller certifiering beroende på vilken tjänst anslutningen avser. Verifiering av tjänstekonsument fokuserar på infrastrukturella krav och följsamhet mot tjänstekontraktsbeskrivningarna. Vid certifiering säkerställs även att juridiska och säkerhetsrelaterade krav uppfylls och att tjänstekonsumenten hanterar den mottagna informationen i enlighet med gällande lagar och förordningar.
  • Kvalitetssäkring av tjänsteproducenter görs genom verifiering för att säkerställa att de har hög tillgänglighet och levererar rätt information.
  • Etablering av samverkan görs för att säkerställa att informationsutbyte kan ske mellan en tjänstekonsument och en tjänsteproducent i en driftslik miljö.

Tjänstekonsument och tjänsteproducent

I ett informationsutbyte via Nationella tjänsteplattformen har de deltagande parterna olika roller: de agerar tjänstekonsument och/eller tjänsteproducent

...